Vedtægter for Tarp Cykel Motion. Stiftet d. 10. januar 1994

§ 1

Foreningens navn er Tarp Cykelmotion, dens hjemsted er Tarp

§ 2

Foreningens formål:

1. At fremme interessen for cykling på motionsbasis i Tarp og omegn.
2. Arrangere fælles ture medlemmerne til motionsarrangementer i ind- og udland.

Arrangere andre aktiviteter for medlemmerne, herunder bl.a. :

- Kurser i cykelbygning og cykelreparation
- Sommer- og vintertræning
- Kammeratlig samvær

Formåls pargrafen kan ændres af generalforsamlingen med 2/3 flertal af de fremmødte.

§ 3

Som medlem af foreningen kan optages enhver.

§ 4

Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingent opkræves helårligt.

§ 5

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel gennem annoncering i dagspressen, pr. brev eller e-mail.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, og disse forslag optages i dagsordenen.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent for det forgangne år.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 6

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af eventuelle indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse i henhold til vedtægternes § 8

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

8. Valg af en revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt.


§ 7

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af formanden eller den øvrige bestyrelse. Endvidere skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling når mindst 50% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelses måde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 5 afsnit 2.

§ 8

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær samt yderligere et medlem.
Alle bestyrelsesmedlemmer er valgt for en toårig periode. To er på valg på lige årstal, 3 er på valg på ulige årstal.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsessuppleant er på valg hvert år.
Genvalg kan i alle tilfælde finde sted.

§ 9

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden .
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er tilstede.
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol/referat.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som næstformanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren.

§ 10

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden den 20. januar afgive resultatopgørelse for det foregående år og en balance pr. 31. december til revisoren. Resultatopgørelsen og balance forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning.
Revisoren skal hvert år inden den 1, februar gennemgå det samlede regnskab og se, at beholdningerne er til stede. Resultatopgørelse og balance forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 11

Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer er tilstede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer også er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.

§ 12

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kam træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til cykelsportslige formål.

Top